logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

 

โครงการ ร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ลาหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

โครงการ ร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
"สู่พรรษา นำพาชีวิตร่มเย็น"
ครอบครัวมิราเคิลไทชิ ร่วมถวายเงินแด่ พระศากยปุตติยวงศ์(ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ตามเจตนาของท่าน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เทียนพรรษา ๑๑ ต้น โดยมีรายชื่อท่านผู้ใจบุญดังนี้

๑. อาจารย์ สมศักดิ์ อินทร์เผือก และ ครู กชสร ฉิมมณี

๒. กลุ่มบริหารลมหายใจ ปากลัด
๓. คุณน้อง
๔. ครู สุธารัตน์ รุจิพัฒน์
๕. คุณ สุภร-คุณ อภัสรา ศิริคุรุรัตน์ และครอบครัว
๖. กลุ่มบริหารลมหายใจสวนบางเขน
๗. ครู เนตรนัดดา แก่นทอง
๘. กลุ่มบริหารลมหายใจหมู่บ้านพฤษ์ลดาปิ่นเกล้า-สาย๕ (ครู เกศรา) 
๙. กลุ่มบริหารลมหายใจบ้านนันทวัน พุทธมณฑลสาย๑ (ครู พรพิมล)
๑๐. ดร.พิธาน-คุณ กนกเลขา สิงห์เสน่ห์
๑๑. กลุ่มบริหารลมหายใจ พระราม๓ (ครู จารุวรรณ) 

๑๒. ครอบครัว ตั้งใจ พัฒนา (กลุ่มพระราม๓ ครู จารุวรรณ) 
ขอให้ท่านจงมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งรายกายและจิตใจ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และอธิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้