logo

โครงการ ร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

 

โครงการ ร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ลาหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้