logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙, ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

                                                       

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้