logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙, ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้