logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้