logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

 




มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้