logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

 

 


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้