logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

 

 


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้