logo

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

(Miracle Taichi Foundation Course)


จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม การปฏิบัติอย่างอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ   โดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ จะถ่ายทอดคำแนะนำและประสบการณ์จริงมากว่า ๒๓ ปี เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จ สุขภาพดี อย่างยั่งยืน

                การออมสุขภาพ ระดับที่ ๑ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

                ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

                ๒.ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก

                ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

                ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

                ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                   ถูกต้อง/ปรับปรุง

                ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

        ปรับเปลี่ยนการหายใจ/การเคลื่อนไหว/พัฒนาสติ

 

 


               การออมสุขภาพ ระดับที่ ๒ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

              ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

               ๒.ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่  ๒

               ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

               ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

               ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                  ถูกต้อง/ปรับปรุง

               ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

           พัฒนาการหายใจ/พัฒนาการเคลื่อนไหว/กล้ามเนื้อหน้าขาแข็งแรง/พัฒนาสติดีเพิ่มขึ้น





              การออมสุขภาพ ระดับที่ ๓ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

              ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

              ๒.ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่  ๓

              ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

              ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

              ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                 ถูกต้อง/ปรับปรุง

              ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

        เนื้อเยื่อและเซลล์ได้รับการฟื้นฟูและสร้างร่างกายใหม่ พร้อมคำแนะนำรายละเอียดการฝึกเพื่อการฝึกให้ก้าวหน้าและได้รับประโยชน์ด้านการพัฒนาจิตใจ


 

             การออมสุขภาพ ระดับที่ ๔ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

             ๒.ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕

             ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

             ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

             ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                ถูกต้อง/ปรับปรุง

             ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

        เนื้อเยื่อและเซลล์ได้รับการฟื้นฟูและสร้างร่างกายใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ดีขึ้น สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อย่างเห็นได้ชัด พร้อมการพัฒนาด้านจิตใจเกิดความสุขอย่างแท้จริง


             การออมสุขภาพ ระดับที่ ๕ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

            ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

             ๒.ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ มิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่า

             ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

             ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

             ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                ถูกต้อง/ปรับปรุง

             ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

          การฝึกพัฒนาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน การฝึกจะประกอบด้วยต่างๆ จนอยู่ระดับ Advance รวมทั้งพัฒนาการฝึกถึงขั้นสูงสุดของวิชา


พิธีรับประกาศนียบัตร