logo

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

Miracle Taichi Foundation Course

พัฒนาการสอน/การฝึกอย่างเป็นระบบ เพื่อออมสุขภาพอย่างต่อเนื่องทำให้สุขภาพแข็งแรงยั่งยืน 

เรามาออมสุขภาพกันเถอะ

 


 หลักการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน แบ่งการออมสุขภาพเป็น 4 ระดับ 

ออมสุขภาพ ระดับที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (จำกัดผู้เรียนไม่เกิน 7 ท่าน)

-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-พื้นฐานการหายใจ ทำให้มีสติ โลหิตหมุนเวียนดี

-การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง กล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อ แข็งแรง ยืดหยุ่นทุกส่วน ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

-ชุดการฝึกมิราเคิลไทชิ 18 ท่า ชุดที่ 1

-ประเมินผล ผู้เข้าร่วมการฝึก ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 8 ครั้ง

-ถ่ายวีซีดีขณะฝึกและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทาง ให้ถูกต้อง


ระดับสติ

   คือการปรับเปลี่ยนความสมดุลภายในและภายนอก ฝึกฝนให้มีสติแข็งแรงขึ้นจนสามารถจดจำ รู้การเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ รู้ลมหายใจเข้า-ออก ทำให้ลมหายใจแข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี

 

 

ออมสุขภาพ ระดับที่ 2 จำนวน 10 ครั้ง ครั้ง ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ต้องมีผู้เรียนขั้นต่ำ 5 ท่าน)

-เทคนิคและรายละเอียดการหายใจ การเคลื่อนไหว (ระดับสมาธิ)

-พัฒนายกระดับจิตใจให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

-สามารถกำหนดการฝึกด้วยตนเอง

-การหายใจเข้าลึกและหายใจออกยาว การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ และมีความผ่อนคลายมากขึ้น

-พัฒนาสติให้มีสติตลอดเวลา มีความสงบ สมาธิและพลังบริสุทธิ์ ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ

-ชุดการฝึกมิราเคิลไทชิ 18 ท่า ชุดที่ 2 ประเมินผล ผู้ร่วมการฝึกต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 8 ครั้ง

-ถ่ายวีซีดีขณะฝึกและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทางให้ถูกต้อง


ระดับสมาธิ

  เมื่อมีการปรับสมดุลแล้วจะเกิดความคงที่เหมือนการเตรียมดินที่จะเพราะปลูก พืชพันธุ์ ร่างกาย/จิตใจมีความผ่อนคลายมากขึ้น  ความว่างเปล่า ก่อให้เกิดความสงบในความเคลื่อนไหว อวัยวะทุกส่วนเคลื่อนไหว แต่จิตสงบนิ่ง สติแข็งแรง สมาธิแข็งแรง

 

 

ออมสุขภาพ ระดับที่ 3 จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่งโมง 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ต้องมีผู้เรียนขั้นต่ำ 4 ท่าน)

-การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ ก่อให้เกิดความสงบ สมาธิ ทำให้เกิดพลังเพิ่มพูน(ระดับพลัง)

-ปรับการหายใจ การเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมการฝึกให้ เหมาะสมตามศักยภาพของร่างกาย

-พัฒนาการฝึกเพื่อออกกำลังกาย เป็นการฝึกสติ สมาธิ และพลัง อันบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดเพิ่มขึ้น

-ทำให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนอย่างมีความสุข

-ชุดการฝึกมิราเคิลไทชิ 18 ท่า ชุดที่ 3 ชุดที่ 5

-ประเมินผล ผู้เข้าร่วมการฝึก ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 8 

-ถ่ายบันทึกวีซีดีขณะฝึก และเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทางให้ถูกต้องระดับ


พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ

  เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีกำลังเกิดขึ้นบนพื้นดินและสิ่งแวดล้อมที่ สมบูรณ์ พลังชี่ภายใน พลังชี่ภายนอกสมดุลกัน สร้างภูมิต้านทานโรค มีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว มีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

 

 

ออมสุขภาพ ระดับที่ 4 จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่งโมง 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ต้องมีผู้เรียนขั้นต่ำ 4 ท่าน)

-สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การหายใจ การเคลื่อนไหว การทรงตัว มีการสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมา

-มีสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มีสติ สมาธิและพลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดเพิ่มขึ้นตลอดเวลา       

-สามารถแนะนำให้คนที่เรารักเช่นคุณพ่อ คุณ แม่ พี่ น้อง เพื่อนและคนอื่นๆ ฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

-การฝึกมิราเคิลไทชิ 16 ท่า

-ประเมินผล ถ่ายบันทึกวีซีดีและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไข ท่าทางให้ถูกต้อง 


ระดับสติแข็งแรง สมาธิแข็งแรง  

  พลังอันบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดกลับมาเหมือนดังเดิมอีกครั้ง ทุกอย่างกำลังเจริญเติบโตเหมือนเมล็ดพันธุ์พืช หากมีการฝึกอย่างถูกต้องต่อเนื่องตามกำหนด สุขภาพจะดีขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปกี่ปี(ไม่เกี่ยวกับอายุ) เพราะพลังอันบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดไม่มีวันเสื่อม แต่จะเพิ่มพูนจนเต็มที่และคงอยู่ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ 


 

โดยการฝึกสอนทั้ง 4 ระดับนั้น จะประกอบไปด้วยชุดการฝึก ดังต่อไปนี้คือ

  • การบริหารขั้นพื้นฐาน 6 ท่า
  • 18 ท่าชุด 1,2,3,5
  • มิราเคิลไทชิ 16 ท่า
  • กายบริหารไขข้อ 20 ท่า

นักเรียนทุกท่าน จะได้รับอุปกรณ์และสื่อการสอน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ในทุกชุดการฝึก ภาษาไทย/อังกฤษ 


การที่จะประสพความสำเร็จในการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานต้องฝึกระดับที่ 1-4 ติดต่อกัน

รวมทั้งมีความร่วมมือกันระหว่างผู้ฝึกและอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด

จึงจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หากไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควร  

สิ่งที่ทุกท่านต้องการคือความมีสุขภาพดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ 

 

เมื่อจบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานระดับที่ 1-4 จะได้รับใบรับรองการฝึก

(ตามข้อกำหนดสำหรับผู้ทีต้องการใบรับรอง)

การลงทะเบียนการฝึกขั้นพื้นฐาน
Level 1

สำหรับผู้เริ่มเรียนใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทุกท่าน


ท่านสามารถติดตามวันและเวลาเรียนเปิดคลาสใหม่ในตารางคลาสเรียน (โปรดคลิ๊ก) 

หลังจากที่ทางมิราเคิล ไทชิ ทราบความจำนงในการสมัครเรียนของท่านแล้ว ทางมิราเคิล ไทชิ จะดำเนินการรวบรวมสมาชิกใหม่ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนในวันเวลาเดียวกัน กับท่านให้มีจำนวนที่แน่นอน ที่สามารถเปิดคลาสได้ แล้วจะมีการติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อยืนยันวันที่เริ่มเรียนที่แน่นอนอีกครั้ง

 

ระดับการฝึกขั้นพื้นฐาน ระดับที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง ๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(จำกัดจำนวนนักเรียนเพียง 7 ท่าน ต่อคลาส)

ค่าลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 8,000 บาท/ท่าน/คอร์ส (ราคาพิเศษจากราคาปกติ 10,000 บาท)

ชำระเงินมัดจำในการจองคอร์สเรียน 2,000 บาท และชำระเงินที่เหลือในวันเริ่มเรียน

(รับเป็นเงินสดเท่านั้น)


สถานที่ฝึกและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Miracle Taichi Centre 160/9-10 (ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์อินเตอร์เมด)

ถ.สุขุมวิท 55 ทองหล่อ 6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

โทรศัพท์  02-714-9853  มือถือ  084-106-7255  โทรสาร    02-714-9853

e-mail    info@miracle-taichi.com   website   www.miracle-taichi.com

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกขั้นพื้นฐาน หรือสนใจสมัครเรียนออนไลน์ โปรดคลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียน (Register) ด้านล่างสุด

ชำระเงินได้ที่

  ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ในนาม  นายสมศักดิ์  อินทร์เผือก

บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  068 - 0 -22176 - 9 

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

สาขาเพลินจิตร  ในนาม  นายสมศักดิ์  อินทร์เผือก 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  059 - 2 - 68177 - 8 

 

*เมื่อโอนเงินมัดจำในการจองคอร์สเรียน กรุณาโทรแจ้งมาที่เบอร์ 084-106-7255 หรือแฟกซ์มาที่ 02-714-9853


ข้อควรระวังจากประสบการณ์ ของผู้ที่เข้ารับการฝึกข้อที่ 1 ควรเริ่มฝึกตั้งแต่ ไม่ค่อยมีเวลา เพราะส่วนใหญ่ต้องทำงาน ดูแลครอบครัว ญาติ สนุกสนานกับเพื่อนๆ บริหารเวลาอาทิตย์ละ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อสุขภาพของตัวเองในปัจจุบันและอนาคตได้ผลตามที่ต้องการ

ข้อที่ 2 ไม่ ควรเริ่มฝึกเมื่อ พบโรคร้ายแรงต่างๆมาเยือนเช่น มะเร็ง (สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1) โรคหัวใจและหลอดเลือด,วัณโรค ฯลฯ ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วน หรือมีเวลาตอนเกษียณอายุ ก็อาจจะขาดความมั่นใจไม่กล้าเริ่มต้นฝึกค่าใช้จ่ายสูง/ยากลำบาก/ได้ผลน้อย กว่า

เพื่อสุขภาพของท่านเองจะเริ่มต้นฝึก ตามข้อที่ 1 หรือข้อที่ 2 แล้วแต่ท่านเลือกเอง
ท่านสามารถส่งข้อความแจ้งความจำนงเพื่อสำรองที่นั้ง โดยระบุ email และ เบอร์โทรศัพท์ ลงในกล่องข้อความด้านล่างนี้ แล้วทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบอีกครั้ง
 

 

   

    
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้