logo

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

(Miracle Taichi Foundation Course)


จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

ทำให้เปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม ลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะต่อเนื่อง

โดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ จะถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์จริงมากว่า ๒๓ ปี เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จ 

สุขภาพดี อย่างยั่งยืนและก้าวหน้า

การฝึกพัฒนาลมหายใจ ระดับที่ ๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

กระบวรการฝึกอบรม TPRV

      ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์(Training)

         การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก

      ๒.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์(Practicing)

      ๓.บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application (Recording)

      ๔.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุง/พัฒนา(Video shooting)

      หากท่านปฏิบัติตามระบบการฝึกอย่างเคร่งครัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

      ทางด้านร่างกายและจิตใจ คล้ายเมล็ดพันธ์ุพืชเริ่มแตกหน่อการฝึกพัฒนาลมหายใจ ระดับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

กระบวรการฝึกอบรม TPRV

      ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์(Training)

         การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้

      ๒.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์(Practicing)

      ๓.บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application(Recording)

      ๔.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเองเพื่อปรับปรุง/พัฒนา(Video shooting)

       หากท่านปฏิบัติตามระบบการฝึกอย่างเคร่งครัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

       ทางด้านร่างกายและจิตใจ คล้ายต้นไม้เริ่มมีกิ่ง/ใบ


การฝึกพัฒนาลมหายใจ ระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

กระบวรการฝึกอบรม TPRV

      ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์(Training)

         ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยสุขภาพดี ก้าวหน้า   

      ๒.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์(Practicing)

      ๓.บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application(Recording)

      ๔.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเองเพื่อปรับปรุง/พัฒนา(Video shooting)

       หากท่านปฏิบัติตามระบบการฝึกอย่างเคร่งครัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

       ทางด้านร่างกายและจิตใจ คล้ายต้นไม้มีดอกออกผลตามฤดูกาล

 

 

                                      

                                          


 

 

                 


             

        

พิธีรับประกาศนียบัตร