พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

วันที่ : 28 ส.ค. 58 / อ่าน : 3,277

พิธีมอบประกาศนียบัตร


ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับประกาศนียบัตรจากมิราเคิลไทชิ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของตัวท่านเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเงินซื้อสุขภาพดีไม่ได้ ความรู้มากก็ไม่ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้น จะมีคำว่า “สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป”

พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


พิธีมอบประกาศนียบัตร 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน  คุณบุษรินทร์ คำชื่น        

 

 

คุณกนกทิพย์  ปริญญานุสสรณ์
คุณสมบัติ  มหัทธนานนท์
คุณนิตยา  พงศ์ศรีเพียร      

คุณภาณุมาศ  มานะดำรงธรรม


 

 

 

Mr. VEERACHAI SACHDEV
คุณพรรณี กลลดาเรืองไกร
รศ.ดร.เสาวรส อักษรนันท์
พิธีมอบประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิ (ได้รับอนุญาต)


คุณพีระพงศ์ นันทสุคนธ์

 

 


คุณพิชญนันท์ วัชรอาภา
คุณอุกฤษณ์ ถิรจิต


 


ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

ประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

 


คุณพีระพงศ์ นันทสุคนธ์


คุณศิริพร ตัญยะบุตร


คุณพิชญนันท์ วัชรอาภาคุณจินดา ลีละพัฒนาประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ทั่วไป


คุณสุมาลี เศรษฐีสุวรรณคุณรัตนา ไหมทองคำ
ประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุญาต


คุณปีติชา ผาสุพงษ์คุณจินตนา ปาริฉัตรคุณมนต์สิกานต์ แก้วสุริวงษ์คุณจิราพร มุขพิมพ์พันธ์
ประกาศนียบัตร

ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน


คุณสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์

 


คุณพัชรินทร์ วชิรโรจน์ไพศาลคุณพรพิมล พรพิพัฒน์ไพศาลคุณเกศรา เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล

 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุญาต

คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์


ประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ทั่วไป

คุณปีติชา ผาสุพงษ์

คุณรัตนา ไหมทองคำ

 

 

 

ประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

คุณจินตนา ปาริฉัตร

คุณวลัยพร แช่ด่าน

คุณอัญชนา อู่โภคิน

คุณภาวณา อินทร์เผือกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ทั่วไป
ประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน


คุณจันทร์เพ็ญ จิรเศวตกุล

คุณนงนภัส ตาปสนันทน์

คุณสมนึก วัชระดนัย

คุณสุมาลี เศรษฐีสุวรรณ

คุณรัตนา ไหมทองคำ

คุณจิราพร มุขพิมพ์พันธ์

คุณมนต์สิกานต์ แก้วสุริวงษ์

คุณอภิชาดา โรจนสถิตย์

คุณสุขทวี ธนยศเจริญ

 

 

ประกาศนียบัตร 

ผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ ด้วยตนเองมีจำนวนครั้งสูงสุดประจำปี ๒๕๖๐

           ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  รวม ๕๓๘ ครั้ง เฉลี่ย ๑๑ ครั้ง/สัปดาห์


คุณสุขทวี ธนยศเจริญ

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ทั่วไป

คุณณัฎฐ์นภัสอร วรรณอ่อน

คุณวิสุทธิ์ ขันติกิตติกุลประกาศนียบัตร 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน


คุณสุกัลยา ทองทวีโชติ

   

 

คุณพิมพ์ปวีณ์  พึ่งสุจริต

 

คุณเพ็ชราภรณ์ วสุนธรามาศ

                  

 

  คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์

                     

 

ดร.พิน ผดุงชีวิต

 

  คุณรัชต์ภาสน์ ปุ่นประเสริฐ


คุณกัญจุฑา ปุ่นประเสริฐ


คุณปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฏาสิมะ

 

คุณอัจฉรา  สายบุญลี


คุณขนิษฐา อัครนิธิกุล

 

คุณ อลิสา ปุณยภูติ

 

ประกาศนียบัตร 

ผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง มีจำนวนครั้งสูงสุดประจำปี ๒๕๕๙ 

ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  รวม ๒๘๐ ครั้ง เฉลี่ย ๔.๖ ครั้ง/สัปดาห์


คุณขนิษฐา อัครนิธิกุล

 

ประกาศนียบัตร

การจดบันทึกการฝึกด้วยตนเองในสมุดออมสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๘ เดือน 


คุณอาจรีย์ ว่องอุดม ๑,๐๔๐ ครั้ง

คุณศศิเพ็ญ มธุรสตระกูล ๕๔๕ ครั้ง


 


ภาพหมู่ 
นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com