logo

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 

ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

วิทยากรมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้