logo

พิธีทำบุญครบรอบ๔ปี

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้