logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

 

 

                       
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้