logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 2/2558
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558, 05:45-07:00 น.
ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้