logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
เวลา 5:45-7:00 น.
ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม
กับ อ.สมศักดิ์ อินทร์เผือก
และ ศิษย์มิราเคิล ไทชิ


 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 : Stretching (slow)

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 : Stretching (fast)


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้