logo

โครงการ "ร่วมทำบุญ ร่วมออกกำลังกาย"โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

มิราเคิล ไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เจ้าภาพ : ชมรมชี่กง ปตท.
โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

มิราเคิลไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เจ้าภาพ : คุณปรวีณา วีนราพงศ์ กฤษฏาสิมะ

 

                                                                           

 

 โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

มิราเคิลไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เจ้าภาพ : คุณเกศรา เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล และ
กลุ่มพัฒนาลมหายใจ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย ๕โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๒/๒๕๖๒

มิราเคิลไทชิ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๒/๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
เจ้าภาพ คุณ สุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐Page 2 of 7, showing 8 records out of 55 totalมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้